محاسبه قیمت به صورت پلکانی

جعبه کیبوردی کد 04

هر بسته 45,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
45,400 تومان
2 بسته
44,400 تومان
3 بسته
43,300 تومان
4 بسته
42,300 تومان
5 بسته
41,200 تومان
6 بسته
40,200 تومان
7 بسته
39,100 تومان
8 بسته
38,100 تومان
9 بسته
37,000 تومان
10 بسته
36,000 تومان
20 بسته
35,000 تومان
30 بسته
33,900 تومان
50 بسته
32,900 تومان
100 بسته
31,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
22,980 ~ 42,030

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,500 ~ 61,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
46,600 ~ 59,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,900 ~ 45,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
189,400 ~ 257,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)