محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پیلوپک ضخیم بزرگ

هر عدد 116,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
116,000 تومان
2 عدد
113,700 تومان
3 عدد
111,400 تومان
4 عدد
109,100 تومان
5 عدد
106,200 تومان
6 عدد
104,200 تومان
7 عدد
102,300 تومان
8 عدد
100,300 تومان
9 عدد
98,300 تومان
10 عدد
96,400 تومان
20 عدد
94,400 تومان
30 عدد
92,500 تومان
50 عدد
90,500 تومان
100 عدد
88,500 تومان
150 عدد
86,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
57,400 ~ 75,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
49,700 ~ 66,200

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,600 ~ 125,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
102,100 ~ 146,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,900 ~ 157,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,200 ~ 41,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,200 ~ 41,400

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
166,100 ~ 219,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)