محاسبه قیمت به صورت پلکانی

ساک کرافت ضخیم دسته بندی اپلیکه 36×27

هر کیلو 117,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
117,800 تومان
2 کیلو
117,200 تومان
3 کیلو
116,600 تومان
4 کیلو
116,000 تومان
5 کیلو
115,400 تومان
6 کیلو
114,800 تومان
7 کیلو
114,200 تومان
8 کیلو
113,600 تومان
9 کیلو
113,100 تومان
10 کیلو
112,500 تومان
20 کیلو
111,900 تومان
30 کیلو
111,300 تومان
50 کیلو
110,700 تومان
100 کیلو
110,100 تومان
150 کیلو
109,500 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
148,600 ~ 164,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,600 ~ 129,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,600 ~ 117,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,590 ~ 43,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
2,800 ~ 7,630

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)