محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سلفون بسته بندی 16×10

هر کیلو 132,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
132,400 تومان
2 کیلو
131,500 تومان
3 کیلو
130,500 تومان
4 کیلو
129,500 تومان
5 کیلو
128,600 تومان
6 کیلو
127,600 تومان
7 کیلو
126,700 تومان
8 کیلو
125,700 تومان
9 کیلو
124,700 تومان
10 کیلو
123,800 تومان
20 کیلو
122,800 تومان
30 کیلو
121,900 تومان
50 کیلو
120,900 تومان
100 کیلو
119,900 تومان
150 کیلو
119,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
123,200 ~ 133,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)