محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کرافت کد 12

هر بسته 10,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
10,900 تومان
2 بسته
10,400 تومان
3 بسته
10,000 تومان
4 بسته
9,500 تومان
5 بسته
9,000 تومان
6 بسته
8,500 تومان
7 بسته
8,100 تومان
8 بسته
7,600 تومان
9 بسته
7,100 تومان
10 بسته
6,600 تومان
20 بسته
6,200 تومان
30 بسته
5,700 تومان
50 بسته
5,200 تومان
100 بسته
4,700 تومان
150 بسته
3,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
2,800 ~ 7,630

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
123,400 ~ 133,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان