محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت 25×16

هر کیلو 195,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
195,600 تومان
2 کیلو
191,100 تومان
3 کیلو
186,700 تومان
4 کیلو
182,200 تومان
5 کیلو
177,800 تومان
6 کیلو
173,400 تومان
7 کیلو
168,900 تومان
8 کیلو
164,500 تومان
9 کیلو
160,000 تومان
10 کیلو
155,600 تومان
20 کیلو
151,200 تومان
30 کیلو
146,700 تومان
50 کیلو
142,300 تومان
100 کیلو
137,900 تومان
150 کیلو
133,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
3,900 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
3,900 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,400 ~ 152,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
132,800 ~ 144,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
133,500 ~ 195,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
3,312 ~ 3,688

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)