محاسبه قیمت به صورت پلکانی

تگ هدیه کتان کد 16/1

هر بسته 39,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
39,800 تومان
2 بسته
38,800 تومان
3 بسته
38,100 تومان
4 بسته
37,200 تومان
5 بسته
36,300 تومان
6 بسته
35,400 تومان
7 بسته
34,500 تومان
8 بسته
33,700 تومان
9 بسته
32,800 تومان
10 بسته
31,900 تومان
20 بسته
31,000 تومان
30 بسته
30,100 تومان
50 بسته
29,300 تومان
100 بسته
28,400 تومان
150 بسته
27,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
21,940 ~ 37,360

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,940 ~ 37,360

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
500 ~ 2,700

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 33,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)