محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 70×35

هر کیلو 51,880 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
51,880 تومان
2 کیلو
40,000 تومان
4 کیلو
39,600 تومان
6 کیلو
39,210 تومان
8 کیلو
38,800 تومان
10 کیلو
38,430 تومان
20 کیلو
38,060 تومان
40 کیلو
37,650 تومان
60 کیلو
37,270 تومان
90 کیلو
34,680 تومان
180 کیلو
32,790 تومان
360 کیلو
32,120 تومان
720 کیلو
31,580 تومان
900 کیلو
31,090 تومان
1440 کیلو
30,600 تومان
1980 کیلو
30,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
36,240 ~ 50,760

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,920 ~ 37,680

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
208,440 ~ 229,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
606,000 ~ 702,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
188,520 ~ 203,880

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
83,760 ~ 102,840

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
111,000 ~ 141,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
208,440 ~ 229,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
208,440 ~ 229,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
208,440 ~ 229,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)