محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت دارو

هر کیلو 120,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
120,300 تومان
2 کیلو
119,200 تومان
3 کیلو
118,000 تومان
4 کیلو
116,800 تومان
5 کیلو
115,600 تومان
6 کیلو
114,500 تومان
7 کیلو
113,300 تومان
8 کیلو
112,100 تومان
9 کیلو
111,000 تومان
10 کیلو
109,800 تومان
20 کیلو
108,600 تومان
30 کیلو
107,400 تومان
50 کیلو
106,300 تومان
100 کیلو
105,100 تومان
150 کیلو
103,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
22,980 ~ 42,030

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
146,300 ~ 192,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,400 ~ 207,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
92,500 ~ 125,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
106,500 ~ 142,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
38,110 ~ 50,310

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 33,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
138,600 ~ 199,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
158,300 ~ 234,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
189,400 ~ 257,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)