محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ پوستی 70×55 (چاپ شده)

هر بسته 125,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
125,600 تومان
4 بسته
122,800 تومان
6 بسته
119,900 تومان
8 بسته
117,100 تومان
10 بسته
114,300 تومان
12 بسته
111,500 تومان
14 بسته
108,600 تومان
16 بسته
105,700 تومان
18 بسته
102,900 تومان
20 بسته
100,100 تومان
40 بسته
97,300 تومان
60 بسته
94,400 تومان
100 بسته
91,600 تومان
200 بسته
88,800 تومان
300 بسته
85,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر کیلو 62,400 تومان

 

تخفیف پلکانی
93,700 ~ 108,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
556,500 ~ 591,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,700 ~ 189,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
77,500 ~ 101,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,100 ~ 169,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)