محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت 70×100 (چاپ شده)

هر کیلو 111,700 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
111,700 تومان
2 کیلو
110,900 تومان
3 کیلو
110,100 تومان
4 کیلو
109,300 تومان
5 کیلو
108,500 تومان
6 کیلو
107,700 تومان
7 کیلو
106,800 تومان
8 کیلو
106,000 تومان
9 کیلو
105,200 تومان
10 کیلو
104,400 تومان
20 کیلو
103,600 تومان
30 کیلو
102,800 تومان
50 کیلو
102,000 تومان
100 کیلو
101,200 تومان
150 کیلو
100,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
4,200 ~ 10,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
17,560 ~ 35,920

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,590 ~ 43,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
3,900 ~ 10,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
28,500 ~ 39,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
39,800 ~ 46,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
115,900 ~ 163,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)