محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت ساده 19×37

هر کیلو 82,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
82,000 تومان
2 کیلو
81,300 تومان
3 کیلو
80,200 تومان
4 کیلو
79,100 تومان
5 کیلو
78,000 تومان
6 کیلو
76,900 تومان
7 کیلو
75,800 تومان
8 کیلو
74,700 تومان
9 کیلو
73,600 تومان
10 کیلو
71,900 تومان
20 کیلو
70,800 تومان
30 کیلو
69,700 تومان
50 کیلو
68,600 تومان
100 کیلو
67,500 تومان
150 کیلو
66,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
89,500 ~ 126,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,500 ~ 142,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
400 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,400

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,950 ~ 12,675

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
2,800 ~ 7,630

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,500 ~ 14,925

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)