محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار ایستاده زیپ دار 14×19

هر کیلو 208,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
208,800 تومان
2 کیلو
207,500 تومان
3 کیلو
206,300 تومان
4 کیلو
205,000 تومان
5 کیلو
203,800 تومان
6 کیلو
202,500 تومان
7 کیلو
201,300 تومان
8 کیلو
200,000 تومان
9 کیلو
198,800 تومان
10 کیلو
197,600 تومان
20 کیلو
196,300 تومان
30 کیلو
195,100 تومان
50 کیلو
193,800 تومان
100 کیلو
192,600 تومان
150 کیلو
191,300 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
13,050 ~ 27,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
126,100 ~ 136,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)