محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت پنجره دار ایستاده زیپ دار 10×15

هر کیلو 229,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
229,200 تومان
2 کیلو
227,760 تومان
3 کیلو
226,320 تومان
4 کیلو
224,880 تومان
5 کیلو
223,200 تومان
6 کیلو
221,760 تومان
7 کیلو
220,320 تومان
8 کیلو
218,880 تومان
9 کیلو
217,440 تومان
10 کیلو
215,880 تومان
20 کیلو
214,440 تومان
30 کیلو
213,000 تومان
50 کیلو
211,440 تومان
100 کیلو
210,000 تومان
150 کیلو
208,440 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
610 ~ 3,160

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
430 ~ 3,030

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
10,080 ~ 27,480

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,840 ~ 29,160

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
32,160 ~ 45,840

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
34,920 ~ 48,720

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
162,600 ~ 221,040

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
162,240 ~ 220,440

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)