محاسبه قیمت به صورت پلکانی

سفره یکبار مصرف

هر بسته 20,900 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
20,900 تومان
2 بسته
20,700 تومان
3 بسته
20,600 تومان
4 بسته
20,500 تومان
5 بسته
20,400 تومان
6 بسته
20,200 تومان
7 بسته
20,100 تومان
8 بسته
20,000 تومان
9 بسته
19,900 تومان
10 بسته
19,700 تومان
20 بسته
19,600 تومان
30 بسته
19,500 تومان
50 بسته
19,400 تومان
100 بسته
19,200 تومان
150 بسته
19,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
119,600 ~ 129,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
109,500 ~ 117,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
15,050 ~ 29,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,500 ~ 14,925

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)