محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت اوکراینی 50×35

هر کیلو 141,960 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
141,960 تومان
2 کیلو
139,920 تومان
3 کیلو
137,760 تومان
4 کیلو
136,200 تومان
5 کیلو
131,640 تومان
10 کیلو
130,440 تومان
20 کیلو
129,360 تومان
30 کیلو
128,280 تومان
50 کیلو
126,960 تومان
100 کیلو
121,560 تومان
150 کیلو
117,240 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
25,560 ~ 46,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
29,280 ~ 43,080

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,560 ~ 46,560

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
610 ~ 3,160

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,840 ~ 29,160

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,840 ~ 29,160

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)