محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور فرش 12 متری

هر عدد 73,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
73,000 تومان
2 عدد
70,800 تومان
3 عدد
68,500 تومان
4 عدد
66,300 تومان
5 عدد
63,900 تومان
10 عدد
62,800 تومان
20 عدد
61,600 تومان
30 عدد
60,500 تومان
50 عدد
59,300 تومان
100 عدد
58,100 تومان
200 عدد
57,000 تومان
300 عدد
55,800 تومان
500 عدد
54,600 تومان
1000 عدد
53,400 تومان
1500 عدد
52,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
29,100 ~ 40,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
173,700 ~ 191,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,000 ~ 43,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
173,700 ~ 191,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
173,700 ~ 191,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر عدد 14,000 تومان

 

تخفیف پلکانی
30,900 ~ 32,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,000 ~ 21,400

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,000 ~ 43,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
42,100 ~ 59,800

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,800 ~ 52,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
157,800 ~ 189,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,000 ~ 43,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,000 ~ 43,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,000 ~ 43,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)