محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور فرش 12 متری

هر عدد 70,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
70,800 تومان
2 عدد
68,700 تومان
3 عدد
66,600 تومان
4 عدد
64,400 تومان
5 عدد
62,300 تومان
10 عدد
61,200 تومان
20 عدد
60,200 تومان
30 عدد
59,100 تومان
50 عدد
58,100 تومان
100 عدد
57,100 تومان
200 عدد
56,000 تومان
300 عدد
55,000 تومان
500 عدد
53,900 تومان
1000 عدد
52,900 تومان
1500 عدد
51,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
28,200 ~ 39,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,530 ~ 9,490

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,800 ~ 221,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,925 ~ 32,950

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,800 ~ 221,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,800 ~ 221,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر عدد 16,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
41,000 ~ 43,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,750 ~ 22,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,925 ~ 32,950

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
44,800 ~ 61,800

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
39,200 ~ 54,700

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
168,600 ~ 204,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,925 ~ 32,950

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,925 ~ 32,950

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)