محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور فرش 9 متری

هر عدد 52,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
52,600 تومان
2 عدد
52,200 تومان
3 عدد
51,900 تومان
4 عدد
51,500 تومان
5 عدد
51,200 تومان
6 عدد
50,800 تومان
7 عدد
50,500 تومان
8 عدد
50,100 تومان
9 عدد
49,700 تومان
10 عدد
49,400 تومان
20 عدد
49,000 تومان
30 عدد
48,700 تومان
50 عدد
48,300 تومان
100 عدد
48,000 تومان
150 عدد
47,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,440 ~ 8,280

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
57,500 ~ 65,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
42,700 ~ 46,100

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)