محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاور فرش 9 متری

هر عدد 58,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر عدد
1 عدد
58,300 تومان
2 عدد
56,300 تومان
3 عدد
54,300 تومان
4 عدد
52,200 تومان
5 عدد
50,200 تومان
10 عدد
49,200 تومان
20 عدد
48,300 تومان
30 عدد
47,300 تومان
50 عدد
46,400 تومان
100 عدد
45,500 تومان
200 عدد
44,500 تومان
300 عدد
43,600 تومان
500 عدد
42,600 تومان
1000 عدد
41,700 تومان
1500 عدد
40,700 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
28,200 ~ 39,600

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
36,120 ~ 45,960

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,010 ~ 9,980

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 69,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
201,000 ~ 221,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 69,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
50,500 ~ 71,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
35,600 ~ 51,500

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 69,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 69,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,700 ~ 69,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)