محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت کرافت ساده 25×10

هر کیلو 97,100 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
97,100 تومان
2 کیلو
95,600 تومان
3 کیلو
93,700 تومان
4 کیلو
91,700 تومان
5 کیلو
89,800 تومان
6 کیلو
87,800 تومان
7 کیلو
85,900 تومان
8 کیلو
83,900 تومان
9 کیلو
82,000 تومان
10 کیلو
79,500 تومان
20 کیلو
77,500 تومان
30 کیلو
75,600 تومان
50 کیلو
73,700 تومان
100 کیلو
71,700 تومان
150 کیلو
69,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
148,600 ~ 164,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
47,700 ~ 52,700

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,900 ~ 16,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)