محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت هندی 50×35

هر کیلو 115,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
115,000 تومان
2 کیلو
114,300 تومان
3 کیلو
113,500 تومان
4 کیلو
112,800 تومان
5 کیلو
112,000 تومان
6 کیلو
111,200 تومان
7 کیلو
110,500 تومان
8 کیلو
109,700 تومان
9 کیلو
109,000 تومان
10 کیلو
108,200 تومان
20 کیلو
107,500 تومان
30 کیلو
106,700 تومان
50 کیلو
106,000 تومان
100 کیلو
105,200 تومان
150 کیلو
104,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 490 تومان

 

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
2,800 ~ 7,630

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
126,100 ~ 136,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

هر متر 1,800 تومان

 

هر متر 1,800 تومان