محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت هندی 50×35

هر کیلو 114,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
114,000 تومان
2 کیلو
112,700 تومان
3 کیلو
111,400 تومان
4 کیلو
110,500 تومان
5 کیلو
106,900 تومان
10 کیلو
106,100 تومان
20 کیلو
105,100 تومان
30 کیلو
104,200 تومان
50 کیلو
102,800 تومان
100 کیلو
99,300 تومان
150 کیلو
94,600 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
505 ~ 2,630

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
20,700 ~ 24,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
134,300 ~ 171,500

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,820 ~ 4,245

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)