محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کرافت هندی 70×100

هر کیلو 115,400 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
115,400 تومان
2 کیلو
114,000 تومان
3 کیلو
112,700 تومان
4 کیلو
111,800 تومان
5 کیلو
108,200 تومان
10 کیلو
107,300 تومان
20 کیلو
106,400 تومان
30 کیلو
105,500 تومان
50 کیلو
104,100 تومان
100 کیلو
100,500 تومان
150 کیلو
95,800 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
22,980 ~ 42,030

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
87,000 ~ 135,900

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
22,980 ~ 42,030

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)