محاسبه قیمت به صورت پلکانی

پاکت متالایز ساندویچی

هر کیلو 163,000 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
163,000 تومان
2 کیلو
162,100 تومان
3 کیلو
161,200 تومان
4 کیلو
160,300 تومان
5 کیلو
159,400 تومان
10 کیلو
158,400 تومان
20 کیلو
157,500 تومان
30 کیلو
156,600 تومان
50 کیلو
155,700 تومان
100 کیلو
154,800 تومان
150 کیلو
153,900 تومان
200 کیلو
153,000 تومان
300 کیلو
152,000 تومان
400 کیلو
151,100 تومان
500 کیلو
150,200 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
136,200 ~ 148,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
75,000 ~ 81,000

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
69,800 ~ 97,100

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,000 ~ 83,600

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
217,400 ~ 246,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)