محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ مومی سوپر روغنی 40 گرمی 50×35

هر کیلو 205,300 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
205,300 تومان
2 کیلو
204,200 تومان
3 کیلو
203,100 تومان
4 کیلو
202,000 تومان
5 کیلو
201,000 تومان
6 کیلو
199,900 تومان
7 کیلو
198,800 تومان
8 کیلو
197,700 تومان
9 کیلو
196,600 تومان
10 کیلو
195,500 تومان
20 کیلو
194,500 تومان
30 کیلو
193,400 تومان
50 کیلو
192,300 تومان
100 کیلو
191,200 تومان
150 کیلو
190,100 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
119,000 ~ 132,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
56,000 ~ 70,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
15,050 ~ 29,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,500 ~ 14,925

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
58,500 ~ 63,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
362,000 ~ 387,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
503,000 ~ 537,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
728,500 ~ 778,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
489,000 ~ 522,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان

 

تخفیف پلکانی
131,800 ~ 143,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)