محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 50×35

هر کیلو 67,800 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
67,800 تومان
2 کیلو
67,100 تومان
3 کیلو
66,400 تومان
4 کیلو
65,700 تومان
5 کیلو
65,000 تومان
10 کیلو
64,200 تومان
20 کیلو
63,500 تومان
30 کیلو
62,800 تومان
45 کیلو
62,100 تومان
90 کیلو
57,600 تومان
180 کیلو
56,800 تومان
360 کیلو
55,900 تومان
450 کیلو
55,100 تومان
720 کیلو
54,300 تومان
990 کیلو
52,400 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

هر متر 350 تومان

 

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
123,400 ~ 133,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
7,440 ~ 8,280

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
191,300 ~ 208,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
52,400 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
99,400 ~ 107,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

65,000 ~ 67,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)