محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ کاهی 35×25

هر کیلو 43,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
43,200 تومان
2 کیلو
33,300 تومان
4 کیلو
32,800 تومان
6 کیلو
32,700 تومان
8 کیلو
32,300 تومان
10 کیلو
31,700 تومان
20 کیلو
31,700 تومان
40 کیلو
31,300 تومان
60 کیلو
31,100 تومان
90 کیلو
28,900 تومان
180 کیلو
27,300 تومان
360 کیلو
26,800 تومان
720 کیلو
26,300 تومان
900 کیلو
25,900 تومان
1440 کیلو
25,500 تومان
1980 کیلو
25,000 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
505 ~ 2,630

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
355 ~ 2,525

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
15,200 ~ 30,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
30,100 ~ 38,300

(هر عدد، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
26,800 ~ 38,200

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
24,400 ~ 35,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
76,300 ~ 96,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)