محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کاغذ مومی 24 گرمی 70×50

هر کیلو 184,600 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر کیلو
1 کیلو
184,600 تومان
2 کیلو
183,600 تومان
3 کیلو
182,700 تومان
4 کیلو
181,700 تومان
5 کیلو
180,700 تومان
6 کیلو
179,700 تومان
7 کیلو
178,800 تومان
8 کیلو
177,800 تومان
9 کیلو
176,800 تومان
10 کیلو
175,800 تومان
20 کیلو
174,900 تومان
30 کیلو
173,900 تومان
50 کیلو
172,900 تومان
100 کیلو
171,900 تومان
150 کیلو
170,900 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
148,600 ~ 164,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
93,600 ~ 100,500

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
128,000 ~ 139,300

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
2,800 ~ 7,630

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
9,900 ~ 19,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
5,900 ~ 15,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
132,700 ~ 144,800

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
79,800 ~ 84,400

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

هر متر 1,800 تومان