محاسبه قیمت به صورت پلکانی

کپسول کیک یزدی 8×3.5

هر بسته 22,200 تومان (موجود)
مقدار خرید قیمت به ازای هر بسته
1 بسته
22,200 تومان
2 بسته
21,100 تومان
3 بسته
19,900 تومان
4 بسته
18,800 تومان
5 بسته
17,700 تومان
6 بسته
16,500 تومان
7 بسته
15,400 تومان
8 بسته
14,300 تومان
9 بسته
13,100 تومان
10 بسته
12,000 تومان
20 بسته
10,800 تومان
30 بسته
9,700 تومان
50 بسته
8,100 تومان
60 بسته
7,900 تومان
80 بسته
7,750 تومان

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

تخفیف پلکانی
350 ~ 2,500

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
18,750 ~ 33,900

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
8,450 ~ 23,000

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
13,850 ~ 28,600

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
14,450 ~ 29,300

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
21,600 ~ 27,100

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
27,300 ~ 39,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
138,900 ~ 199,700

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
137,800 ~ 187,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
25,100 ~ 38,800

(هر بسته، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
1,800 ~ 4,300

(هر متر، وابسته به مقدار خرید)

تخفیف پلکانی
102,700 ~ 124,200

(هر کیلو، وابسته به مقدار خرید)