سمینار یک روزه ی کسب و کار چاپ در روز ملی صادرات برگزار می شود

پژوهش گر های استرالیایی روشی جدید در چاپ هوشمند کشف کردند.

یکی از فعال های چاپ استان اصفهان، از پتانسیل بالای صادرات در صنعت چاپ خبر داد