تولید کاورهای های فرش چاپ دار برای اولین بار در ایران توسط مجموعه تورنگ چاپ