کیسه برنج پارچه‌ای پنجره دار تهیه‌شده از پارچه اسپان باند با چاپ اختصاصی، محصول جدیدی است که توسط گروه طراحی و تولید تورنگ چاپ ارائه‌شده است .