25 درصد تخفیف برای تمام فعالیت های مربوط به چاپ افست عمومی، فقط در نیمه اول تیر ماه