خروج

کتاب: آینه ی دق صنعت چاپ

تورنگ چاپ 1398/05/20
کتاب: آینه ی دق صنعت چاپ

تا پیش از این گفته می شد کتاب نخواندن فقر فرهنگی و علمی جامعه را به دنبال خواهد داشت. امروز اما می بینیم که کاهش سرانه ی مطالعه، نه تنها فقر علمی و فرهنگی، که فقر مالی را نیز به دنبال آورده و سبب شده تا بازیگر های مهم صنعت چاپ در یکی از مهم ترین استان های کشور در زمینه ی چاپ کتاب، از کسادی بازار و برای پیش گیری از ضرر بیش تر، به چاپ بسته بندی کالا رو کنند.
ادامه خبر را در لینک زیر مطالعه فرمایید.


لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه در رابطه با خبر (0)