خروج
زهرا یحیی زاده

زهرا یحیی زاده

یکی از طراحان با پشتکار که در یادگیری تمام دقت و انرژی خود را به کار می برد و هدفش بهترین بودن در کاری است که به او سپرده می شود.
تعداد نوشته ها : 7
Uploads/ProductArticle/Defualt/be6d6d6d-5254-46f8-8c24-c8fb2e5a2140.jpg)">

زمان مطالعه 7 دقیقه